Οδηγίες Υποβολής Εργασίας

  • Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση.
  • Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 6.000 – 8.000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό διάστημα, με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να πε­ρι­λαμ­βά­νουν τον αριθμό της σελίδας. Τα περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.
  • Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την επαγγελματική τους ιδιότητα, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
  • Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων – κλειδιών (μέχρι 7) στα ελληνικά και στα αγγλικά, μια περίληψη (μέχρι 250 λέξεις), που ακολουθούνται από την εισαγωγή, τη μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την ανάλυση, τα συμπεράσματα και τις αναφορές.
  • Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt, κανονικό, σε μία ενιαία στήλη, με πλήρης στοίχιση.
  • Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες και τα σχήματα το­πο­θε­τού­νται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες α­να­φέ­ρο­νται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι α­πει­κο­νί­σεις (χάρτες, γραφήματα, διαγράμματα, φω­το­γρα­φί­ες κ.ά.) οι οποίες ο­νο­μά­ζο­νται Σχήματα. Τα έγχρωμα κείμενα ή διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση.
  • Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.
  • Οι βι­βλιο­γρα­φι­κές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των συγγραφέων α­κο­λου­θού­με­νο από το έτος δη­μο­σί­ευ­σης. Για παράδειγμα:

 

(Smith και Jones, 1995).

Στην περίπτωση τριών ή πε­ρισ­σο­τέ­ρων συγγραφέων α­να­φέ­ρε­ται το πρώ­το ε­πί­θε­το ακο­λου­θού­με­νο από το κ.ά. Οι πλήρεις βι­βλιο­γρα­φι­κές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος του κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων (στην πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δη­μο­σί­ευ­σης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του βιβλίου, τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς και, στην περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό οίκο. Για παράδειγμα:

Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ. (2003), «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα

 

Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Υποβολή Εργασίας